Potrebuješ poradiť? - DiDa Help
 

Štvrtok 22.10.2020

Meniny má
dnes:
Sergej
zajtra:
pozajtra:
Alojzia
Kvetoslava
 

 

O nás

Linky

Obrázky

Registrácia

Na návšteve

Smejko

Kontakt


Verzia pre tlač

Tvoj článok

 
 

Prinášame DiDu deťom, rodičom a učiteľom bezplatne, postupne do všetkých miest a obcí na Slovensku.

Ak ste zástupcom mesta alebo obce a máte záujem spolupracovať, kontaktujte nás.

dida@dida.sk

ŠKOLA PRE MIMORIADNE NADANÉ DETIKeďže v našich podmienkach nie sú zabezpečené v klasickej škole diferencované prístupy
k edukácii nadaných žiakov, ponúkame od roku 1993 alternatívne formy výchovno-vzdelávacích
prístupov u nás v Škole pre nadané deti.

Reálna potreba uplatňovania diferencovaných prístupov k nadaným deťom, u ktorých je jasný
akcelerovaný vývin, ako i poznatky o špecifikách osobnostného vývinu nadaných detí boli
podkladom pre Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti v podmienkach základnej školy,
ktorý vypracovala PhDr. Jolana Laznibatová CSc.
Na jeho základe boli otvorené prvé triedy pre všeobecne intelektovo nadané deti.
Výber detí sa robí na základe exaktných , oficiálne platných kritérií nadania ( viacnásobné
psyhologické vyšetrenie, ako i overenie vedomostnej úrovne detí ).

V škole sa naväzuje na aktuálnu úroveň nadaných detí čo sa týka čítania, písania a počítania
v matematike. Pri práci s nadanými deťmi sa rešpektujú vývinové zvláštnosti týchto detí, poznatky
o ich etapovom vývine, ako i o tom, že nadané deti je potrebné primerane zaťažiť náročnejšími,
originálnymi neopakujúcimi sa úlohami, zodpovedajúcimi ich kapacite.
Základným princípom našich vzdelávacích prístupov je princíp obohacovania, prehlbovania
a rozširovania učiva.
Pri jednotlivých predmetoch sa deti delia do skupín podľa úrovne schopností, vedomostí
a celkovej dispozície.
V škole je zabezpečená optimálna klíma, rešpektujúca tak individuálne potreby, ako i individualitu
osobností týchto detí.
Vyučovanie prebieha formou dialógu. Medzi učiteľom a žiakom je vytvorený viac demokratický
partnerský vzťah. Dôraz kladieme na pozitívnu motiváciu, deti sa učia vzájomnej tolerancii,
enpatii a tímovej práci.
Na vyučovaní okrem zvládnutia bežne predpísaného učiva riešia množstvo tvorivých úloh.
Sú vedené k logickému, kritickému, samostatnému vysloveniu a riešeniu problémových úloh,
hľadajú sa odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú, vypracúvajú samostatné referáty podľa
oblasti ich záujmov, učia sa tieto prednášať, vystupovať pred poslucháčmi.
Od 1.ročníka sa deti učia jeden cudzí jazyk, v 3.ročníku pribúda druhý cudzí jazyk.
Od 1.ročníka majú hodiny práce s počítačom.
Na škole je zabezpečený systém celodennej starostlivosti, pričom deti v popoludňajších aktivitách
navštevujú krúžky, ktorých je široký výber od športových ( športové hry, joga, stolný tenis, šachy)
cez umelecké ( výtvarný, keramický, fotografický, aranžérsky novinársky, dramatický, lego ),
praktické ( šikovných rúk, malý kuchár) až po vedecké ( dejepis, logika, počítače ).
Hodnotenie žiakov je percentuálne, bodové - uplatňujeme aj novú formu tzv. sebahodnotenia.
Na pomoc žiakom, pedagógom, rodičom je každodenne k dispozícii školský psychológ. Deti ho
môžu vyhľadať aj sami, ak to potrebujú.
Na matematiku, anglický jazyk, fyziku, chémiu a zemepis má škola lektorov z vysokých škôl.
Najdôležitejšou úlohou našej školy popri práci s deťmi je vytváranie alternatínych učebníc pre
nadaných žiakov.

Naším cieľom v súčasnosti je zriadenie špecializovanej poradne pre nadané deti v rámci
Centra pre nadanie a talent, ktoré by poskytovalo pomoc pre nadané deti z celého Slovenska.


riaditeľka školy

Práva žiaka našej školy | Škola pre nadané deti